Comments

  • Learn ECMAscript

    23 days ago

    ECMAScript 6.0 (sau đây gọi là ES6) là tiêu chuẩn thế hệ tiếp theo của ngôn ngữ JavaScript, được chính thức phát hành vào tháng 6 năm 2015. Mục tiêu của nó là làm cho ngôn ngữ JavaScript có thể được sử dụng để viết các ứng dụng phức tạp quy mô lớn và trở thành một ngôn ngữ phát triển cấp doanh nghiệp.

User's Profile